Layer group 80

Data for the cluster of 4 groups


Select property and group from the cluster

Property / Type -Single Ordinary- -Double Ordinary- -Single gray- -Double gray-
Generators XXX XXX XXX XXX
Wyckoff positions XXX XXX XXX XXX
Irreducible domain XXX XXX XXX XXX
Irreducible Representations XXX XXX XXX XXX
Allowed representations XXX XXX XXX XXX
Site induced representations XXX XXX XXX XXX
Download XXX XXX XXX XXX